Privacy

JGZ verwerkt gegevens om goede zorg te kunnen leveren aan jou en je kind. Dit doen we in overeenstemming met onze wettelijke taak: het uitvoeren van preventieve jeugdgezondheidszorg volgens het Basispakket JGZ. Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. We delen jouw gegevens niet zomaar met anderen. In ons privacyreglement staat precies omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Voor de jeugdarts en jeugdverpleegkundige geldt een beroepsgeheim.

Privacyreglement

In dit privacyreglement lees je hoe wij als JGZ omgaan met (medische) gegevens van je kind en van jou. En welke rechten je kind en jij hebben ten aanzien van deze gegevens. Bij alles wat we doen staat het belang van het kind voorop.

Digitaal Dossier JGZ

Voor elk kind leggen wij een Digitaal Dossier aan. Hierin leggen we medische informatie vast over de gezondheid en ontwikkeling en schrijven we bij elk bezoek de belangrijkste gegevens op die besproken zijn. Zo kunnen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige alle informatie over jouw kind makkelijk terugvinden. We zijn wettelijk verplicht een medisch dossier van jouw kind bij te houden.

Geheimhouding
Onze professionals zijn verplicht tot geheimhouding over wat jij met hen bespreekt. Gegevens worden niet gedeeld zonder toestemming van ouders of jongeren boven de 12. Dit mag alleen in bijzondere situaties, en alleen als dat in het belang van het kind is. Alle andere medewerkers (ook stagiaires en tijdelijke medewerkers) hebben ook een geheimhoudingsplicht, die schriftelijk is vastgelegd.

Welke gegevens verzamelen wij in het Digitaal Dossier?

Elke keer als we jouw kind zien, leggen we dit vast in een digitaal medisch dossier, in het systeem KD+. Hierin staan bijvoorbeeld adviezen van onze jeugdartsen en gegevens over de gezinssituatie, groeigegevens van je kind en de vaccinaties die zijn gegeven. Ook staan er algemene gegevens van jouw kind in, zoals:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens ontvangen wij vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

We proberen zo goed mogelijk met jou af te stemmen en te laten zien wat we opschrijven in het dossier. Dit geldt voor onderzoeken op het consultatiebureau, bij onderzoeken op school, of bij andere afspraken.

Beveiliging van medische gegevens
Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen. We leren onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, maken wij afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen en geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.
Voor het Digitaal Dossier maken we gebruik van de ICT-techniek en kennis van Topicus.

Wie hebben inzage in de medische gegevens van je kind?
Alleen medewerkers van JGZ Zuid-Holland West die betrokken zijn bij de zorg van jouw kind kunnen de medische gegevens inzien. Dit zijn de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, hun vervangers, de logopedisten voor zover noodzakelijk voor het bieden van logopedie en de stafarts. Medewerkers in ondersteunende functies, zoals assistentes en telefonistes, kunnen alleen persoonsgegevens inzien om bijvoorbeeld afspraken te kunnen maken. Het dossier kan niet ingezien worden door anderen (bijv. huisarts, scholen, jeugdzorg).

Het Digitaal Dossier JGZ en Mijn Kinddossier
Onze professionals leggen de gegevens van jouw kind vast in het Digitaal Dossier. Een deel van die gegevens kun je zelf nalezen via Mijn Kinddossier. Dat is een online ouderportaal, waar je onder meer afspraken op het consultatiebureau kunt inzien en wijzigen, groeidiagrammen en vaccinatiegegevens van je kind kunt bekijken en gegeven adviezen kunt nalezen. De toegang tot ‘Mijn Kinddossier’ is streng beveiligd. Alleen (pleeg)ouders met kinderen tot 12 jaar hebben toegang via hun DigiD. JGZ-medewerkers kunnen hier niet in kijken.

Overdracht van het dossier vanwege verhuizing of school in andere regio
Ga je verhuizen naar een andere gemeente (buiten de regio Zuid-Holland West) of maakt je kind de overstap naar een school buiten onze regio? Dan verhuist het dossier van je kind mee. De JGZ-organisatie in de andere woonplaats kan dan verder gaan met de zorg. Voor het overdragen van het dossier hebben wij jouw toestemming nodig. De overdracht van het dossier vindt beveiligd plaats via Zorgmail of via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Via dit zorgnetwerk wisselen JGZ-organisaties digitale informatie uit. Ook vaccinatiegegevens met het RIVM worden – na toestemming van jou en/of je kind – via het LSP uitgewisseld.

Verstrekken en uitwisselen van medische gegevens met anderen
JGZ werkt vaak samen met andere organisaties en personen. Wij delen persoonsgegevens alleen als het nodig is voor het uitvoeren van onze taak of als dat nodig is voor de wet. We delen jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk in overleg met jou en met jouw toestemming. Als je toestemming hebt gegeven, kun je die ook weer intrekken. Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouder(s). Jongeren van 16 jaar en ouder geven zelf toestemming. 
Soms mogen wij je persoonsgegevens verwerken zonder jouw toestemming. Dit mag dan op basis van één of meer van de redenen die we hierna noemen.

Verwijzing
Als kinderen door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige worden doorverwezen naar andere hulpverleners, bijvoorbeeld een huisarts, logopedist of orthopedagoog, dan gebeurt dat altijd in overleg met ouders en/of kind. Als je het eens bent met de verwijzing, dan gaan we er van uit dat je het ook goed vindt dat we gegevens over de verwijzing doorgeven aan de andere hulpverlener. Wil je dat niet, vertel dat dan aan de jeugdverpleegkundige of arts. Maak je geen gebruik van onze jeugdgezondheidszorg, dan geven we dit door aan je huisarts.

Meldplicht
Wij verstrekken noodzakelijke gegevens over jouw kind aan een andere instantie als we dit verplicht zijn op grond van een wet. Dat geldt bijvoorbeeld voor het melden van een infectieziekte.

Vaccinaties
Als wij aan je kind een vaccinatie geven, slaan we de gegevens over de vaccinatie op in het Digitaal Dossier van je kind. We delen deze gegevens met het RIVM. Dat gebeurt alleen als jij en/of je kind daarvoor toestemming geeft.

Voorschoolse educatie
Krijgt je kind voorschoolse educatie dan informeren we de kinderopvang waarom we jouw kind een indicatie voor voorschoolse opvang geven. We doen dit alleen als je hiervoor toestemming geeft.
We bespreken met de kinderopvang hoe het met je kind gaat op de voorschoolse opvang. Ook dit doen we alleen na jouw toestemming. We informeren je over wat we bespreken met de kinderopvang.

We verstrekken ook informatie aan de gemeente. Dat doen we omdat de gemeente de voorschoolse opvang betaalt. De gemeente wil weten welke kinderen voorschoolse educatie krijgen. Daarom geven wij aan de gemeente door hoeveel kinderen (aantallen) van ons een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen. 

De gemeente informeert ons of alle kinderen die wij een indicatie voor voorschoolse opvang hebben gegeven, ook echt naar een kinderopvang zijn gegaan. Zo kunnen wij naar ouders van niet geplaatste kinderen actie ondernemen.

In de gemeenten Delft, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp gebruiken we de Peutermonitor. Dat is een datakluis waar de gemeente, JGZ en de kinderopvang informatie aanleveren. De Peutermonitor maakt de gegevens anoniem. De gemeente weet via de Peutermonitor hoeveel kinderen gebruik maken van voorschoolse educatie, maar krijgt geen namen.
Ook voor het doorgeven van informatie aan de gemeente via de Peutermonitor vragen we jouw toestemming. Alle toestemmingen leggen we vast in het digitaal dossier van je kind.

Veilig Thuis

We verstrekken noodzakelijke gegevens over jouw kind aan Veilig Thuis, als dat noodzakelijk is om kindermishandeling en/of huiselijk geweld te stoppen of om een redelijk vermoeden hiervan te laten onderzoeken. Dit recht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. We volgen hiervoor de stappen van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Als het mogelijk is, informeren we je voordat we gegevens delen met Veilig Thuis. In het belang van je kind kunnen we jou en/of je kind ook informeren nadat we de gegevens met Veilig Thuis hebben gedeeld.

Verwijsindex risicojongeren
De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Onze professionals mogen persoonsgegevens registreren van de kinderen en jongeren waarover zij zich zorgen maken. In de Verwijsindex registreren we het burgerservicenummer van het kind en de naam en contactgegevens van de JGZ-professional. Zo mogelijk melden we vooraf aan de jongere en/of de ouders dat we een registratie gaan doen en wat de reden daarvan is.

Ondertoezichtstelling
Is je kind onder toezicht gesteld en vraagt de gezinsvoogd informatie op over jouw kind? Dan geeft onze professional de informatie die nodig is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Zo nodig gebeurt dat zonder medeweten van jou of jouw kind.

Geen ouderlijk gezag
Alleen ouders die ouderlijk gezag hebben, kunnen het digitale dossier van hun kind inzien. Heb je geen ouderlijk gezag? Dan geven we op jouw verzoek beperkt informatie over de opvoeding en verzorging van je kind. Dit recht geldt voor zover het belang van je kind hiermee niet wordt geschaad. De professional verstrekt alleen die informatie die hij ook wordt gegeven aan de ouder met gezag.

Hoe het wettelijk gezag over je kind is geregeld, staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij nemen die registratie over.

Ben je pleegouder? Dan heb je recht op informatie die van belang is voor de verzorging en opvoeding van het kind over wie je de zorg hebt. Je hebt geen recht op inzage in het dossier van het kind. Wel krijg je toegang tot Mijn Kinddossier, het online ouderportaal. Hier kan je afspraken inzien, vragenlijsten invullen en gegeven adviezen nalezen. 

Hoe lang bewaren we de gegevens van jouw kind?
JGZ bewaart het Digitaal Dossier van jouw kind gedurende 20 jaar vanaf het jaar waarin we de zorg aan jouw kind hebben beëindigd. We wijken van deze regel af als de gegevens heel erg belangrijk zijn voor iemand anders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechtszaak en wij deze gegevens voor ons verweer nodig hebben. 

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering
JGZ heeft, behalve de zorg voor je kind, ook de taak om een algemeen beeld te geven van de gezondheidstoestand van alle kinderen in het werkgebied. We doen onderzoek om gemeenten in de regio hierover te kunnen adviseren. We dragen ook bij aan medisch wetenschappelijk onderzoek, met het doel om de jeugdgezondheidszorg nog beter te maken.
Voor deze onderzoeken gebruiken we gegevens uit het Digitaal Dossier. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat niet duidelijk is van welk kind gegevens worden gebruikt. Is het onderzoek niet mogelijk met anonieme gegevens, dan vragen we je vooraf om toestemming voor het gebruik van gegevens uit het dossier van jouw kind. Bij kinderen van 12 -16 jaar vragen we dat ook aan je kind. Vanaf 16 jaar beslist je kind zelf. Het is niet altijd mogelijk om vooraf toestemming te vragen, bijvoorbeeld als het om grote aantallen kinddossiers gaat. In dat geval maken we melding van het onderzoek op onze website. Wil je niet dat we de gegevens van jouw kind voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken? Stuur dan een email naar expertisecentrum@jgzzhw.nl.

Rechten ten aanzien van het Digitaal Dossier
Je hebt een aantal rechten ten aanzien van het dossier van jouw kind. Voorwaarde is wel dat je (ouderlijk) gezag hebt over je kind. Een kind vanaf 12 jaar heeft zelf rechten als het gaat om het Digitaal Dossier. Is een kind twaalf jaar of ouder, maar naar het oordeel van de professional niet in staat tot een redelijke waardering van zijn eigen belangen, dan vertegenwoordigt (een van) de ouders het kind.

Recht op inzage
We proberen zo goed mogelijk met jou af te stemmen en te laten zien wat we opschrijven in het Digitaal Dossier. Dit geldt voor onderzoeken op het consultatiebureau, bij onderzoeken op school en bij andere afspraken.
Wil je buiten deze afspraken graag inzage in het dossier? Dat kan tot je kind 12 jaar is. Vanaf 12 jaar moet je kind hiervoor toestemming geven. Vanaf 16 jaar kan alleen de jongere zelf vragen om inzage.

Recht op correctie en aanvulling
Als er persoonsgegevens in het Digitaal Dossier van je kind niet kloppen, dan kun je vragen om een correctie. Dit geldt bijvoorbeeld voor een verkeerde geboortedatum of verkeerd gespelde naam. Ben je het niet eens met het oordeel dat is vastgelegd in het dossier, dan kun je altijd een eigen verklaring toe laten voegen aan het dossier.

Recht op een kopie
Het is mogelijk om een kopie te ontvangen van het Digitaal Dossier. Je kunt dit opvragen via het formulier Kopie dossier. Binnen vier weken ontvang je een reactie op je verzoek.

De leeftijd van het kind is belangrijk voor het verstrekken van de kopie. Een kind vanaf 12 jaar beslist zelf over het Digitale Dossier. Vanaf deze leeftijd kan het kind óf de ouder het dossier opvragen. Als de ouder of verzorger dat doet, dan moet hun kind toestemming geven. Je moet samen het dossier op komen halen en beiden een legitimatiebewijs laten zien. Vanaf 16 jaar kan alleen de jongere zelf vragen om een kopie vragen.

Recht op vernietiging
Je kunt vragen om vernietiging van het Digitaal Dossier, of van een deel van het medisch dossier van je kind. We vernietigen een dossier niet:

 • als dit in strijd is met het leveren van verantwoorde zorg aan jouw kind (goed hulpverlenerschap)
 • als we wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren

Gaat het om gegevens die voor derden van belang zijn, dan vernietigen we het dossier met uitzondering van deze gegevens. JGZ dient binnen 3 maanden te voldoen aan een verzoek om gegevens te vernietigen.
De volgende gegevens uit een dossier vernietigen we niet:

 • het schriftelijk verzoek tot vernietiging
 • de schriftelijke reactie op het verzoek tot vernietiging
 • vaccinatiegegevens
 • financiële en administratieve gegevens
 • persoonlijke werkaantekeningen

Verzoekt een kind in de leeftijd van 12-16 jaar om vernietiging van het Digitaal Dossier, dan kan JGZ dit op grond van goed hulpverlenerschap weigeren. Dit wegen we heel zorgvuldig af. Als we besluiten het dossier niet te vernietigen dan motiveren we dat in het Digitaal Dossier.

Bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld vernietigen we een Digitaal Dossier alleen als het kind minimaal 16 jaar oud is en in staat is zijn belangen goed te beoordelen. We volgen hiervoor de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Recht op bezwaar
Wil je niet dat JGZ de persoonsgegevens van je kind gebruikt vanwege een specifieke situatie? Dan kun je bezwaar maken

Recht op beperking van de verwerking
Wil je dat JGZ het gebruik van gegevens van je kind beperkt? Geef het aan ons door

Heb je een vraag of klacht over privacy?
Heb je een vraag of klacht over de verwerking van de persoonsgegevens van je kind of van jou? Neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming. Komen we er niet samen uit, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je veel informatie, ook over privacyregelgeving en gegevensverwerking in de zorg.

Cookies
Functionele en analytische cookies
Als je onze website bezoekt, zetten we één of meer cookies op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Nuttige cookies
Daarnaast gebruiken we op onze websites cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Hiermee kun je feedback geven over je gebruikerservaring en YouTube video’s bekijken. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen wij de websites actueel houden en verbeteren. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen niet naar jou of je IP adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of andere partijen.

Wil je geen cookies opslaan, dan kun je dit zelf instellen in je internetbrowser. Ook kun je alle eerder opgeslagen cookies via je browser verwijderen.

Afsluitende opmerking
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West’. We blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Daarom kan het zijn dat dit privacyreglement door ons wordt gewijzigd. De meest actuele versie vind je altijd op deze webpagina. Dit privacyreglement is bijgewerkt in augustus 2022.