Scholen

Scholen

JGZ voert een aantal gezondheidsonderzoeken uit op school. Onze jeugdartsen en –verpleegkundigen bezoeken het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs. De onderzoeken vinden plaats in groep 2, groep 7, klas 1 of 2 en klas 3 of 4.

Voor scholen

Gezondheidsonderzoek op school

JGZ voert een aantal gezondheidsonderzoeken uit op school. Onze jeugdartsen en –verpleegkundigen bezoeken het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs. De onderzoeken vinden plaats in groep 2, groep 7, klas 1 of 2 en klas 3 of 4.

Wij horen graag de mening van docenten over de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Daarom vragen we hen bij elk onderzoek om een vragenlijst in te vullen.

Spraak- en taalonderzoek 5-jarigen

Het logopedie onderzoek is niet bij alle kinderen nodig. Er vindt eerst een analyse plaats aan de hand van vragenlijsten. We vragen aan de leerkracht en aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of er aanleiding is om een onderzoek bij het kind uit te voeren. Leerlingen worden niet onderzocht als:

  • Op beide vragenlijsten geen opmerkelijke logopedische bevindingen zijn aangegeven;
  • Een kind naar een logopedist gaat of daar in het voorgaande half jaar onder behandeling is geweest;
  • Ouders geen vragenlijst hebben ingevuld of geen toestemming hebben gegeven.

Schoolgidsen

De volgende informatie kan worden opgenomen of worden gepubliceerd op de website of magister.

Hoofdluis

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hoofdluis.

Schoolverzuim

Wanneer leerlingen wegens ziekte meer dan gemiddeld van school verzuimen, kan JGZ beoordelen of het schoolverzuim op medische gronden gerechtvaardigd is. Zo nodig wordt hulpverlening in gang gezet om te voorkomen dat het schoolverzuim uitmondt in schooluitval.