Regels en wetten

Jeugdgezondheidszorg: een recht voor alle kinderen tot 18 jaar

In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg aan de kinderen die in de gemeente wonen of daar naar school gaan. Wij voeren deze taak uit namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Doorlopende zorg

Professionals van JGZ zien kinderen vanaf de geboorte totdat ze bijna volwassen zijn. Elk kind en elk gezin is anders. Daarom vullen we de contactmomenten, in overleg met ouders, flexibel in. Er is sprake van een doorlopende zorgrelatie, ook al hebben we niet jaarlijks contact.

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. We delen jouw gegevens, uit bijvoorbeeld het digitale dossier van jouw kind, niet zomaar met andere partijen. Alle direct betrokken JGZ-zorgverleners werken volgens ons privacyreglement. Hierin staat precies omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Het reglement is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving. Voor de jeugdarts en jeugdverpleegkundige geldt een beroepsgeheim.

Meldcode

Wij werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoedens hiervan zijn onze professionals verplicht te handelen volgens het stappenplan voor professionals in de zorg. Zo nemen we een weloverwogen besluit om wel of geen melding bij Veilig Thuis te doen. Als we melding maken doen we dat altijd om hulp op gang te brengen.

Volgens de Wet meldcode hebben professionals het recht om te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis een onderzoek naar de gezinssituatie kan starten. Bovendien mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daar vanwege haar onderzoek om vraagt.

Wilt u advies of zelf een melding doen? Dan kunt u in onze regio terecht bij Veilig Thuis Haaglanden.