De praktijk

In 2016 werden er 5.677 baby’s geboren in de regio. Zij zijn onze nieuwe klanten en dat blijven ze tot ze 18 zijn. Onze professionals werken vanuit de drive om elk kind gezond en veilig te laten opgroeien. JGZ is een laagdrempelige bron van informatie en hulp voor ouders. Ons motto is: loslaten waar het kan en ondersteuning bieden waar het nodig is.
Laagdrempelige bondgenoot voor ouders

Laagdrempelige bondgenoot voor ouders

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen en nagenoeg alle ouders maken gebruik van de opvoedondersteuning die onze organisatie biedt.

Begeleiding bij overgewicht

Begeleiding bij overgewicht

Veel kinderen met overgewicht hebben baat bij begeleiding. In Delft en Rijswijk worden kinderen en jongeren met overgewicht begeleidt naar een gezonde leefstijl. Het gaat om een gezinsgerichte aanpak, dat begint met het motiveren en stimuleren van gezond eten en bewegen. Er wordt nauw samengewerkt met een diëtiste, met de obesitaspolikliniek, met sportverenigingen en met andere instanties. Delft is tevens JOGG-gemeente, wat staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. JGZ doet actief mee, met preventieve projecten om overgewicht tegen te gaan. Ook in Rijswijk worden projecten uitgevoerd met Sportimpulsgelden. Voor het project ‘Happy Fit’, waarmee in het najaar van 2016 een start gemaakt is, worden kinderen in groep 8 van de basisschool gemeten en gewogen. Lees meer
Gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ)

Gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ)

De huidige generatie ouders wil niet betutteld worden, maakt zelf keuzes en gaat zelf op zoek naar (digitale) informatie. JGZ sluit hierop aan door een andere manier van gespreksvoering tijdens de consulten. Professionals bespreken samen met ouders de zorgen en problemen die de ouders ervaren. Vervolgens maken ze gezamenlijk een inschatting van wat de ouders zelf kunnen doen en waar ze hulp bij nodig hebben. Daarna bespreken ze welke ondersteuning het beste past bij de situatie. Het gesprek verloopt op een motiverende, niet-beoordelende en gestructureerde manier. Uit evaluaties blijkt dat ouders en professionals er erg positief over zijn.

Onderzoek bij ziekteverzuim

Onderzoek bij ziekteverzuim

Een toenemend aantal kinderen gaat niet naar school of verzuimt met regelmaat. JGZ kan worden ingezet om de reden van het verzuim te achterhalen. Onderwijs, leerplicht en JGZ werken hierbij nauw samen.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Iedere ochtend is de JGZ telefonisch bereikbaar voor vragen over de gezondheid en opvoeding van kinderen. In 2016 is er 5.387keer gebeld naar deze informatielijn. De meeste vragen gaan over de gezondheid of de voeding van baby’s en over gedrag. Een team van jeugdverpleegkundigen beantwoordt bij toerbeurt de vragen.

JGZ komt naar de ouder toe

JGZ komt naar de ouder toe

De uitvoering van de contactmomenten vindt plaats op de JGZ-locaties (zuigelingen- en peuterleeftijd en 5-jarigen), op scholen (groep 7, klas 2 en het jongerencontactmoment) en tijdens huisbezoeken (met name in de zuigelingenperiode). We werken in toenemende mate vanuit andere locaties, op plaatsen waar ouders met hun kinderen komen. Zo organiseren we bijvoorbeeld inloopspreekuren op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Stevig ouderschap

Stevig ouderschap

Met de komst van een kind breekt een hele nieuwe fase aan in het leven van een ouder. Ouders moeten soms wennen aan hun nieuwe rol, of hebben behoefte aan extra steun. Stevig ouderschap is een preventief ondersteuningsprogramma voor ouders van jonge kinderen. Het wordt ingezet om opvoedproblemen en mogelijk kindermishandeling te voorkomen. Alle ouders van pasgeborenen vullen een vragenlijst in tijdens het zuigelingenhuisbezoek. Op basis van de antwoorden wordt aan ouders het begeleidingstraject aangeboden, bestaande uit 6 huisbezoeken door een specifiek hiervoor opgeleide JGZ-verpleegkundige. In 2016 is Stevig Ouderschap in alle 8 gemeenten ingezet.

Prenataal huisbezoek

Prenataal huisbezoek

Niet elke ouder is goed toegerust op het ouderschap. Verloskundigen constateren soms dat ouders niet goed zijn voorbereid op de komst van hun kindje of dat er zorgwekkende gezinsomstandigheden zijn. In die gevallen kunnen zij een JGZ-professional inschakelen voor ‘prenataal huisbezoek’. Lees meer
Preventieve logopedie

Preventieve logopedie

Logopedisten voeren een spraak- en taal onderzoek uit bij leerlingen in groep 2. Ze kijken naar de taal, de spraak, de stem, het mondgedrag, het gehoor en de vloeiendheid van het spreken. Op al die punten wordt bekeken of het kind zich voldoende ontwikkelt. Vroeger werden alle 5-jarigen gezien. Tegenwoordig gebeurt dat alleen nog als de ouders of de leerkracht op een vragenlijst aangeeft dat er vragen of zorgen over de spraak- en taalontwikkeling zijn. In de praktijk worden 50 tot 60 procent van de leerlingen gezien.

Pages