Organisatie

Onze taak

In Nederland hebben alle kinderen van 0-18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk Basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg. Wij voeren deze taak uit namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Doelstelling

JGZ adviseert en begeleidt kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden en verleent preventieve medische zorg. Alles wat wij doen is gericht op het vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van de kinderen en jeugdigen woonachtig of schoolgaand in de acht gemeenten in ons verzorgingsgebied. Zodat zij een gezonde en veilige basis meekrijgen en leren omgaan met alle uitdagingen die nu en in de toekomst op hun pad komen. Gezonde en Blije kinderen. Dat is ons doel.
Strategische koers 2022-2028

Onze pijlers

 • Flexibele jeugdgezondheidszorg
  Om impactvolle zorg te leveren, is het van belang dat we inspelen op de veranderende behoefte van ouders en jongeren en de veranderende behoefte van de maatschappij. JGZ heeft een structuur waarin het (ondersteunings)aanbod flexibel en op maat wordt ingezet. Professionals hebben de ruimte om ondersteuning op maat te bieden en krijgen hiervoor de verantwoordelijkheid. Zij worden op een coachende manier geleid.
 • Expert op de inhoud en voorbereid op de toekomst
  De deskundigheid en bevlogenheid van onze professionals is van onschatbare waarde. Zij moeten optimaal toegerust zijn om te kunnen werken volgens actuele inzichten en met nieuwe (digitale) technieken. Naast opleiding, ervaring, intuïtie en gevoel, geeft wetenschappelijke kennis onze professionals handvatten om, samen met ouders en jongeren, te beslissen welke zorg en ondersteuning nodig is. Kennis uit wetenschap en onderzoek versterkt het vakmanschap. Daarnaast kan de wetenschap niet zonder de input van de praktijk.
 • Vitale professionals en een gezonde organisatie
  Om onze ambities te verwezenlijken is, naast een optimale bedrijfsvoering, inzet, vakmanschap en vertrouwen van onze professionals nodig. Onze derde pijler is

Mentale vitaliteit

Vitale medewerkers en werkplezier vinden we heel belangrijk bij JGZ. Hoe we daar aan werken kun je lezen in de volgende boekjes:
Goud in je team
- werken aan mentale vitaliteit
Werken aan mentale vitaliteit
- door Waarderend onderzoeken

Beloningsbeleid

  JGZ volgt voor het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de Wet Normering Topinkomens (WNT). JGZ is ingedeeld in Klasse III voor zorg en jeugdhulp organisaties. De beloning voor de Raad van Raad van Commissarissen is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen JGZ. De vergoedingen voor zowel de leden van de Raad van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens, klasse III. Voor de Raad van Raad van Commissarissen is niet sprake van een bovenmatige beloning. In de jaarrekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over deze beloning.
  Beloningsbeleid Raad van toezicht conform het WNT

  Voor de beloning van personeel volgt JGZ de CAO VVT
  Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO VVT

  ANBI

  Onze organisatie heeft een ANBI-status, omdat wij ons inzetten voor het algemeen nut.
  Het standaardformulier publicatieplicht van JGZ: ANBI standaardformulier.