ANBI

Onze organisatie heeft de ANBI status, omdat wij ons inzetten voor het algemeen nut.

Naam instelling

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Fiscaal nummer

822673150

Postadres

Postbus 339
2700 AH Zoetermeer
Onze locaties 

Onze taak

In Nederland hebben alle kinderen van 0-18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk Basispakket jeudgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg. Wij voeren deze taak uit namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

Doelstelling

JGZ  adviseert en begeleidt kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden en verleent preventieve medische zorg. Alles wat wij doen is gericht op het vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van de kinderen en jeugdigen woonachtig of schoolgaand in de acht gemeenten in ons verzorgingsgebied. Zodat zij een gezonde en veilige basis meekrijgen en leren omgaan met alle uitdagingen die nu en in de toekomst op hun pad komen.
Gezonde en Blije kinderen. Dat is ons doel.

Onze ambitie

Een sterke collectieve preventie binnen alle 8 gemeenten

JGZ werkt, in diverse vormen, samen met (jeugd)ketenpartners in de zorg, welzijn en het onderwijs als ook met zorgverzekeraars, sportverenigingen en buurtteams. Samen met scholen maken we ons sterk voor een gezonde omgeving van kinderen. Het onderwijs en de kinderopvang zijn als “mede-vindplaats” belangrijke samenwerkingspartners.

Van curatie naar preventie

Wij dragen de komende jaren vanuit onze expertise bij aan het tijdig begeleiden en ondersteunen van kinderen en gezinnen. Door kinderen vroegtijdig en langdurig extra ondersteuning te bieden wordt zwaardere problematiek voorkomen of sneller herkend, waardoor ontsporing kan worden voorkomen. Dit is beter voor het kind én beter voor de kosten.

Vooruitstrevend in de digitalisering

We zijn een moderne en vooruitstrevende JGZ organisatie die voorop loopt in de digitalisering die binnen de Jeugdgezondheidszorg gaande is.

Vooruitstrevend in beleidsadvies en datamining

Wij signaleren en adviseren gemeenten, op basis van (epidemiologische) gegevens, over trends en ontwikkelingen op het gebied van de lokale (preventieve) zorg voor de jeugd. Via het Radarmodel voorzien wij de gemeenten van informatie ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid. 

Jaarbegroting-plan 2019
Strategische koers 2019-2022

Bestuur

De Raad van Toezicht werkt op basis van de landelijke Governancecode Zorg 2017, die is opgesteld om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op zorginstellingen te borgen. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en 3 bestuursleden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. G. van Maanen - Voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. H. Jumelet - Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Dhr. J. Verheijen - Lid Raad van Toezicht
Dhr. J.J.L.  Pepers - Lid Raad van Toezicht  
Mevr. R.G. Gerla-Hamelink - Lid Raad van Toezicht  

Directeur bestuurder van JGZ is Dhr. drs. R.J. Boumans.

Beloningsbeleid

JGZ volgt voor het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de Wet Normering Topinkomens (WNT). JGZ is ingedeeld in Klasse III voor zorg en jeugdhulp organisaties. De beloning voor de  Raad van Toezicht is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen JGZ. De vergoedingen voor zowel de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens, klasse III. Voor de Raad van Toezicht is niet sprake van een bovenmatige beloning. In de jaarrekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over deze beloning.
Beloningsbeleid Raad van toezicht conform het WNT

Voor de beloning van personeel volgt JGZ de CAO VVT
Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO VVT

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie onze pagina jaarverslag.

Financiële verantwoording

Onderstaande treft u jaarrekeningen van de afgelopen jaren aan.

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Inhoudelijke verantwoording doet JGZ middels een jaarrapportage op de activiteiten. Onderstaand treft u hierover de verantwoording.

Jaarrapportage 2018
Jaarrapportage 2017

Jaarrapportage 2016
Jaarrapportage 2015